/AddStr : Tăng điểm sức mạnh .
/AddEne : Tăng điểm năng lượng .
/AddAgi : Tăng điểm nhanh nhẹn .
/AddVit : Tăng điểm máu .
/AddCmd : Tăng điểm mệnh lệnh của Darklord .
/Freepoint : Tẩy điểm
/Post nội dung : Chat toàn Server .
@ chát guild