Hướng dẫn ép dòng tím 380

Phương pháp thực hiện


- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180:100).


- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.


- Nguyên liệu:


  • + Item 380 cần gia cường
  • + 1 Đá Tạo Hóa
  • + 1 Đá Hộ Mệnh
  • + 10 triệu zen


Gia cường item 380
- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.


- Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)


- Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.


Quá trình gia cường item 380
Các dòng tính năng 380


- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.
Phương pháp thực hiện


- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100).


- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.


- Nguyên liệu:
+ Item 380 cần gia cường
+ 1 Đá Tạo Hóa
+ 1 Đá Hộ Mệnh
+ 10 triệu zen
Gia cường item 380
- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.


- Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)


- Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.


Quá trình gia cường item 380
Các dòng tính năng 380


- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.